Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de sectie "Wettelijk verplichte informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten verstrekt door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

TOI TOI & DIXI Group GmbH
Halskestraße 38
40880 Ratingen

Duitsland

www.toitoidixi.de

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

n.v. TOI TOI DIXI s.a.
Hemelstraat 16
1651 Lot

Tel: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-mail: [email protected] 

Internet: www.dixi.be

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming zoals wettelijk verplicht

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

n.v. TOI TOI DIXI s.a.
Hemelstraat 16
1651 Lot

Tel: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-mail: [email protected]
Internet: www.dixi.be

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van deze bedrijven. Wij moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers.  Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de door u reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN GEBRUIKT (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werk hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in het gedeelte "Wettelijk verplichte informatie".

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in de paragraaf "Wettelijk verplichte informatie". Het recht om beperking van de verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

- In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te vorderen.

- Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen in plaats van vernietiging ervan.

- Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21 Sect. 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie "Wettelijk verplichte informatie" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat de industrie "cookies" noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisering van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid apart op de hoogte brengen en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: usercentrics.com (hierna te noemen "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

- Uw verklaring(en) van toestemming of uw herroeping van uw verklaring(en) van toestemming

- Uw IP-adres

- Informatie over uw browser

- Informatie over uw apparaat

- De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw verklaring(en) van toestemming of uw eventuele herroepingen van de eerstgenoemde te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze wijze worden vastgelegd, worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Usercentrics cookie verwijdert of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat onverlet eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6 Sect. 1 Sentence 1 lit. c GDPR.

Contract gegevensverwerking

Ons bedrijf heeft met Usercentrics een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten. Dit is een overeenkomst die verplicht is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat Usercentrics alle persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server log bestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

- Het type en de versie van de gebruikte browser

- Het gebruikte besturingssysteem

- Referrer URL

- De hostnaam van de computer die toegang zoekt

- De tijd van het serveronderzoek

- Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de eventueel daarin vermelde contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op uw instemming (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - onverlet.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR) indien deze is verkregen.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de website-exploitant verschillende gebruikersgegevens, zoals de opgevraagde pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Archiveringsperiode

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- of incidentniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 38 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: support.google.com/analytics/answer/7667196

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google op: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Contract gegevensverwerking

Wij hebben een contract voor gegevensverwerking gesloten met Google om de strenge Europese verordeningen inzake gegevensbescherming volledig toe te passen bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het Google advertentienetwerk. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die van derden zijn verkregen. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Google Optimize

Google Optimize is een webanalyse- en optimaliseringsdienst. Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verhogen door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers voor te stellen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaves, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de desbetreffende gebruiker of zijn eindapparaat.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 a GDPR, uw toestemming. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij hebben een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten om de strenge Europese verordeningen inzake gegevensbescherming ten uitvoer te leggen.

Verwijdering van gegevens op gebruikers- en evenementniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. Gebruikers-ID) en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID, IDFA [Apple-identificatie voor adverteerders]) zal niet later plaatsvinden dan 38 maanden na de verzameling ervan, of eerder indien de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te vervullen.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google zoekmachine of op websites van derden, indien de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. et seq. GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de exploitant zo effectief mogelijk te vermarkten.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat om te herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google als zodanig gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Wij gebruiken Google Conversion Tracking op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. et seq. GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen met het oog op de optimalisatie van zowel de webpresentatie van de exploitant als de reclame. Indien om een toestemmingsverklaring is gevraagd (bijv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: policies.google.com/privacy

6. Plug-ins en Gereedschap

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van deze website bezoekt waarin een YouTube is ingesloten, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor wordt aan de server van YouTube gemeld, welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaat-fingerprinting) toepassen. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomst ter zake is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan op elk moment worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube Data Privacy Policy raadplegen onder: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld, gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Als een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Deze verklaring van toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google onder: policies.google.com/privacy.

Microsoft Office 365

Wij maken gebruik van de Microsoft Office 365-toepassingen Teams, Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive. De aanbieder van deze dienst is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Microsoft: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Office 365 is een productiviteits- en uitwisselingsplatform voor individuele gebruikers, teams, gemeenschappen en netwerken dat over organisatorische eenheden heen kan worden gebruikt. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Op verzoek verstrekken wij u graag een kopie hiervan.

Wij hebben een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met de leverancier van de Microsoft Office 365-toepassingen en passen de strikte bepalingen van de Europese gegevensbeschermingsinstanties volledig toe bij het gebruik van de Microsoft Office-toepassingen.

Gebruikte conferentiemiddelen

Wij maken gebruik van de volgende conferentiehulpmiddelen:

Zoom

Wij maken gebruik van Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Voor details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zoom: zoom.us/en-us/privacy.html.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: zoom.us/de-de/privacy.html.

Afsluiten van een contract gegevensverwerking

Wij hebben een contractovereenkomst voor gegevensverwerking gesloten met de aanbieder van Zoom om de strenge Europese verordeningen inzake gegevensbescherming volledig toe te passen bij het gebruik van Zoom.

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Afsluiten van een contract gegevensverwerking

Wij hebben met Microsoft een contractovereenkomst voor gegevensverwerking gesloten om bij het gebruik van Microsoft Teams de strenge Europese verordeningen inzake gegevensbescherming volledig toe te passen.

Friendly Captcha
Op onze website maken wij gebruik van de dienst "Friendly Captcha". Deze wordt beheerd door Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee.
De tool wordt gebruikt om geautomatiseerde en onrechtmatige verzoeken door zogenaamde "bots" te voorkomen. Friendly Captcha brengt vervolgens een verbinding tot stand tussen het eindapparaat van de bezoeker en de servers van Friendly Captcha, om van daaruit een rekenopdracht te ontvangen. Het apparaat van de bezoeker lost de berekening op en stuurt het resultaat terug naar onze webserver. De server neemt via een interface contact op met de Friendly Captcha-server en ontvangt een antwoord dat aangeeft of de puzzel door het eindapparaat correct is opgelost.
Friendly Captcha verwerkt en bewaart de volgende gegevens in het bovenstaande proces:
- Geanonimiseerd IP-adres van de aanvragende computer.
- Informatie over de gebruikte browser, evenals het besturingssysteem
- Geanonimiseerde teller per IP-adres om de cryptografische taken te controleren
- Webpagina van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden (zogenaamde referer URL)
De gegevens worden gebruikt ter bescherming tegen bots.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR om misbruik van toegang of spamaanvallen door bots te voorkomen. Als er persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van Friendly Captcha, worden deze na 30 dagen gewist.
Meer informatie is beschikbaar op friendlycaptcha.com/de/privacy

Bel ons 02 - 377 12 88 Offerte Uw Offerte Vestigingen Onze vestigingen